Prevalence

Byla provedena řada studií s cílem změřit prevalenci duševních poruch a poruch osobnosti, stejně jako vzorců užívání drog v obecné populaci i mezi psychiatrickými pacienty a uživateli drog – jak těmi, kteří podstupují léčbu, tak těmi, kteří se neléčí. Výsledky těchto studií se v číselných diagnózách velice různí v závislosti na populaci, kterou měli autoři k dispozici pro své zkoumání, jejím výběru, na výběru vzorků, diagnostických schopnostech a dovednostech autorů, validity a spolehlivosti použitých diagnostických nástrojů a době, kdy byly studie provedeny.

V recenzi různých studií došli Uchtenhagen a Zeiglgänsberger (2000) k závěru, že nejběžnější psychiatrickou diagnózou u uživatelů drog je porucha osobnosti, která postihuje 50–90 % uživatelů drog. Následují afektivní poruchy (20–60 %) a psychotické poruchy (20 %). Komorbiditu – více než jednu duševní poruchu nebo poruchu osobnosti – vykazuje 10 až 50 % pacientů.

Fridell (1991, 1996) ve své recenzi mezinárodních studií o psychopatologii drogově závislých osob nastínil klinický obraz komorbidity u závislostí na drogách, který potvrdil vlastním výzkumem v Lundu ve Švédsku. Podle něj lze identifikovat tři hlavní skupiny poruch: poruchy osobnosti (65–85 %), stavy deprese a úzkosti (30–50 %) a psychózy (15 %). Verheul (2001) ve svém přehledu šesti studií zaměřených na léčené závislé konstatuje prevalenci asociálních (23 %), hraničních (18 %) a paranoidních (10 %) poruch osobnosti.

Mnozí odborníci na drogovou problematiku se domnívají, že se prevalence drogové závislosti v kombinaci s duševními poruchami zvyšuje, i když někteří tento vzestup přičítají většímu povědomí o tomto problému a/nebo změnám v diagnóze a klasifikaci duševních nemocí a/nebo restrukturalizaci systémů zdravotní péče. Ve Finsku se podle registru osob propuštěných z nemocničního ošetření počet období kombinované léčby problémů spojených s užíváním drog a dalších poruch duševního zdraví zvýšil ze 441 v roce 1987 na 2 130 v roce 2001. Počet období kombinované léčby problémů spojených s užíváním opiátů a duševních poruch se od roku 1996 ztrojnásobil. To odpovídá nárůstu užívání drog, i když uvedená statistika nenaznačuje žádnou přímou příčinnou souvislost. V Irsku se od roku 1990 do roku 2001 počet prvních přijetí uživatelů drog do uzavřených psychiatrických zařízení zvýšil téměř čtyřikrát.

Autoři španělské národní zprávy uvádějí, že jednou z příčin zaznamenaného nárůstu komorbidity by mohlo být zvýšení počtu případů závislosti na stimulantech.