Protidrogová prevence

Protidrogovou preventivní činnost v Evropě lze rozdělit do následujících kategorií: činnost zaměřená na společnost jako celek (všeobecná prevence) nebo na nejohroženější osoby, a to buď na úrovni skupin (selektivní prevence) nebo jednotlivců (indikovaná prevence). K nejpokročilejším modelům všeobecné prevence patří programy zacílené na žáky a studenty škol, pro které je k dispozici poměrně rozsáhlá důkazní základna umožňující řízení preventivních programů a jejich obsahové náplně. Zprávy o vývoji v oblasti programů prevence na školách jsou v řadě zemí povzbudivé. Na druhé straně v mnoha zemích stále existují značné rezervy v dosahu a kvalitě všeobecné prevence. Existuje i významný potenciál ke zlepšování všeobecné prevence mimo školní prostředí, avšak v současnosti tento přístup uplatňuje pouze několik málo zemí.

Přestože je ve stále větší míře uznáván význam rozvíjení preventivní činnosti zaměřené na nejohroženější skupiny a jedince, i nadále je nutné do tohoto typu cílené prevence značně investovat.